Signia Pure 10 Nx
15713
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15713,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-haseki İsitme,disabled_footer_top,e-lazyload,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-8
 

Signia Pure 10 Nx

Signia Pure 10 Nx
KANAL SAYISI : 24
BANT SAYISI : 48
Daha iyi işitme, tamamen gizli ve basit.
Sev­dik­le­ri­niz­le va­kit ge­çir­mek on­lar­la ile­ti­şim ku­ra­bil­mek­tir. İster ço­cu­ğu­nu­za ki­tap oku­yun is­ter aile­niz veya ar­ka­daş­la­rı­nız­la otu­run, Sig­ni­a’­dan Pure™ 10 size gün bo­yun­ca zah­met­siz işit­me de­ne­yi­mi sağ­lar. Kü­çük, za­rif ve sü­per gö­rün­mez özel­li­ği ile yeni Pure 10 din­le­me ko­lay­lı­ğı­nı ye­ni­den ta­nım­lı­yor.

Mutlak görünmezlik
Sig­ni­a’­nın kü­çük Pure 10 ci­ha­zı ku­la­ğı­nı­zın ar­ka­sı­na ne­re­dey­se gö­rün­me­yecek bir şe­kil­de otu­rur. Mak­si­mum kont­rol ve kon­for için akıl­lı te­le­fon­la­rı­nız ile uzak­tan kont­rol edi­le­bi­lir­si­niz.

Sorunsuz işitme için saf basitlik
Ma­nu­el ayar­la­ma­lar için düğ­me­ye ih­ti­ya­cı­nız yok. Yeni Pure 10, size mü­kem­mel ses ka­li­te­si için ekst­ra ba­sit­lik su­nar.

Tüm seviyelerdeki işitme kayıpları için
Pure 10 ha­fif,orta ve şid­det­li işit­me kay­bı ile bas et­me­ni­zi sağ­la­ya­rak size ha­ya­tın do­ğal se­si­ni geri ve­rir.

Sadelik ve konfor bir arada.
Sig­nia Pure 10’­nun ta­sa­rı­mı ol­duk­ça ba­sit,mü­kem­mel bir işit­me de­ne­yi­mi için ayar yap­mak zo­run­da de­ğil­si­niz.
Pure 10 to­uch­Cont­rol™ uy­gu­la­ma­sı ile tam uyum­lu­dur. Bu işit­me prog­ram­la­rı­nı­zı de­ğiş­tir­me­ni­ze, ses, bas ve tiz ses­le­ri­ni is­te­di­ği­niz gibi ayar­la­ma­nı­za izin ve­re­rek, uzak­tan kont­rol et­me­ni­zi sağ­lar. İhti­ya­cı­nız olan tek şey bir akıl­lı te­le­fon.

Doğal akış ile net bir ses.
Çev­re­de­ki gü­rül­tü ko­nuş­ma sı­ra­sın­da ekst­ra çaba sarf et­me­ni­ze ne­den olur.
Pure 10 bu zor­lu­ğu as­mak için us­ta­lık­la do­na­tıl­mış­tır. Oto­ma­tik ola­rak is­ten­me­yen ses­le­ri ve arka plan gü­rül­tü­sü­nü filt­re­le­ye­rek se­sin gel­di­ği ki­şi­ye odak­la­nır. Her­han­gi bir güç­lük ya da en­di­şe duy­mak­sı­zın, ha­ya­tın ses­le­ri­ni duy­ma­ya de­vam ede­bi­lir­si­niz.