Siemens Signia Ace Primax
15583
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15583,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-haseki İsitme,disabled_footer_top,e-lazyload,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-8
 

Siemens Signia Ace Primax

Siemens Signia Ace Primax
KANAL SAYISI : 16
BANT SAYISI : 32
Süper işitme, düşünmek zorunda değilsiniz.
Konforlu, neredeyse görünmez, zahmetsiz.
İşit­me ci­haz­la­rı aile­mi­zin en kü­çük­le­rin­den biri olan, Ace™ ku­la­ğın ar­ka­sı­na ne­re­dey­se gö­rün­mez bir şe­kil­de mü­kem­mel­ce otu­rur. Kü­çük bo­yu­tu ile zah­met­siz­ce işit­me için ina­nıl­maz güç sağ­lar, to­uch­Cont­rol App™ uy­gu­la­ma­sı sa­ye­sin­de far­ke­dil­me­den ve ko­lay­lık­la ayar­la­ya­bi­lir­si­niz.

Gizli Sofistike.
Gü­zel şey­ler kü­çük pa­ket­ler­de ge­lir ve Ace işit­me ci­haz­la­rı bu ku­ra­la da­hil­dir. Ult­ra gö­rün­mez ve bir­çok özel­li­ğe sa­hip­tir, IP67- stan­dart­la­rı­na göre nem, ter, toz ve kire kar­şı da­ya­nık­lı­dır.

Hayatın gerçek sesinin keyfini çıkartın.
Gü­rül­tü­lü bir bar, tren is­tas­yo­nu ya da so­kak­ta bir kafe. Or­tam gü­rül­tü­sü­nün çok faz­la ol­du­ğu bu yer­ler­de, ko­nu­şa­bil­mek ve kar­şı­nız­da­ki­nin se­si­ni du­ya­bil­mek için, kon­sant­re ol­mak ve çaba gös­ter­mek zo­run­da ka­lır­sı­nız. Zor­lu du­rum­lar­da ses­le­ri duy­mak için çaba har­ca­dı­ğı­nız uzun bir gü­nün so­nun­da, ken­di­ni­zi çok yor­gun his­se­der­si­niz. İşit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar için bile aynı du­rum söz ko­nu­su­dur.
Yeni Ace, bü­tün bun­la­rın üs­te­sin­den gel­me­niz­de size yar­dım­cı olur. Ge­liş­miş Spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu, dı­şa­rı­dan ge­len gü­rül­tü ve ses­le­ri azal­ta­rak, din­le­di­ği­niz ki­şi­nin se­si­ni art­tı­rır. Sa­de­ce duy­mak is­te­dik­le­ri­ni­zi işi­tir­si­niz. So­nuç ola­rak, işit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar­dan bile daha ra­hat du­yar­sı­nız ve daha az yo­ru­lur­su­nuz. Tüm gün.

Ailece dışarda bir gün. ve Ace
Gürültülü ortam.
Kah­val­tı­da, ço­cuk­lar yeni gün için he­ye­can­lı­lar. Ko­nuş­ma­lar rad­yo­nun se­siy­le ka­rı­şır­ken, eşi­niz ga­ze­te oku­ma­ya dal­mış. Ace, tek bir şeyi bile ka­çır­ma­ma­nız için, ola­ğa­nüs­tü bir per­for­mans ser­gi­ler. Ge­liş­miş Spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu, duy­mak is­te­di­ği­niz ko­nuş­ma­yı se­çip sesi yük­sel­tir­ken aynı anda ça­tal bı­çak gü­rül­tü­sü ve ga­ze­te hı­şır­tı­sı­nı azalt­mak için So­undS­mo­ot­hing™ özel­li­ği­ni kul­la­nır.
Böy­le­ce, bü­tün söz­cük­le­ri ra­hat­ça ve çaba sarf et­me­den an­la­ya­bi­lir­si­niz. Ace ile işit­me­ye de­ğil soh­be­ti­ni­ze odak­la­nır­sı­nız.

Rüzgarda konuşurken.
Ak­şa­ma doğ­ru, so­kak­ta­ki bir ka­fe­de otur­muş ar­ka­daş­la­rı­nız­la sı­cak bir kah­ve­nin key­fi­ni çı­ka­rı­yor­su­nuz, rüz­gâr esi­yor ve yan ma­sa­da­ki ko­nuş­ma ses­le­ri ar­tı­yor. Ace ile her şey çok daha ko­lay. Oto­ma­tik Spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu, ma­sa­nız­da­ki ko­nuş­ma­ya odak­la­nıp sesi yük­sel­tir­ken yön­len­di­ri­le­bi­lir mik­ro­fon­la­rıy­la yan ma­sa­da­ki gü­rül­tü­yü uzak tu­tar. Ay­rı­ca, eWindSc­re­en™ özel­li­ğiy­le rüz­ga­rın key­fi­ni­zi ka­çır­ma­sı­na en­gel olur. Ar­ka­nı­za yas­la­nıp soh­be­tin key­fi­ni çı­ka­ra­bi­lir­si­niz.

Geçmişin yankıları.
Çocuk­la­rı­nız­la mü­ze­de­si­niz. Ses­ler et­raf­ta yan­kı­la­nı­yor ve mer­mer ze­min­de­ki ayak ses­le­riy­le ka­rı­şı­yor. Ar­ka­nız­da, reh­ber­ler­den biri yar­dı­ma ih­ti­ya­cı­nız olup ol­ma­dı­ğı­nı so­ru­yor. Bu du­rum ol­duk­ça yo­ru­cu ola­bi­lir an­cak Ace ile gü­ven­de­si­niz de­mek­tir. Ec­hoS­hi­eld prog­ra­mı, bü­tün yan­kı­lan­ma­yı or­ta­dan kal­dı­rır ve ses­le­ri açık ve ra­hat bir şe­kil­de duy­ma­nı­zı sağ­lar. Tek dü­şün­me­niz ge­re­ken, önce han­gi sa­nat ese­ri­ni gör­mek is­te­di­ği­niz ola­cak­tır.

Müzikseverler için tasarlandı.
Ace her du­rum­da muh­te­şem ses ka­li­te­si sağ­lar, mü­zik din­le­me­nin key­fi­ni çı­kar­dı­ğı­nız­da bile. İster bir kon­ser­de, evi­niz­de­ki HiFi sis­te­mi­niz­de sev­di­ği­niz mü­zi­ğin key­fi­ne va­rın is­ter­se sah­ne­de ken­di­niz şar­kı söy­le­yin, HD Mü­zik prog­ra­mı, fan­tas­tik bir ses ka­li­te­si ve ola­ğa­nüs­tü mü­zik de­ne­yi­mi su­nar. Her bir no­ta­nın key­fi­ni çı­kar­mak için, bir bu­to­na bas­ma­nız ya da to­uch­Cont­rol uy­gu­la­ma­sı­nı kul­lan­ma­nız ye­ter.
Not: Özel­lik­ler işit­me ci­ha­zı­nın ki­şi­sel ayar­la­ma­la­rı­na bağ­lı ola­rak de­ği­şik­lik gös­te­re­bi­lir. İşit­me Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı­nız size öne­ri­de bu­lun­mak­tan mem­nun ola­cak­tır.